امیرصالح غنجی

مقطع : کارشناسی
سمت : مسئول امور فنی و رسانه ای