امیرصالح غنجی

مقطع : کارشناسی آمار
سمت : نائب دبیر و مسئول امور رسانه‌ای