کارگاه محاسبه ریسک و قیمت گذاری اختیار

کارگاه نرم افزار R و کاربرد آن در محاسبه ریسک و قیمت گذاری اختیار در دانشگاه آزاد لاهیجان

فایل پیوست