داده‌کاوی

misclass

https://www.datanovia.com/en/blog/types-of-clustering-methods-overview-and-quick-start-r-code/

Classification

Model-based clustering

ِData Mining

1_Overview

R

Model-Based Clustering in R

Hierarchical Clustering

Model-Based Clustering

Plot

Simulation

لینک‌های مربوط به شناسایی دست خط:

https://fxjollois.github.io/cours-2016-2017/stat-prog-R-1-work.html

https://fxjollois.github.io/cours-2016-2017/stat-prog-R-2-work.html

لینک مربوط برای فشرده کردن عکس با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (بهمراه فایل عکس مورد نظر):

library

فایل مربوط به مثال‌های داده‌کاوی:
مثال های نهایی داده کاوی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

آزمون کپچا *