همایش روز ملی آمار 94

دکتر احمد عباسی؛ رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلانمهندس مهرداد نوروزی؛ کارشناس معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلاندکتر بهروز فتحی؛ عضو هیئت علمی گروه آمار و رییس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان