بنیامین لقمان نیا

مقطع : کارشناسی ارشد آمار
سمت : نماینده انجمن در اتحادیه انجمن های آمار