بنیامین لقمان نیا

مقطع : کارشناسی ارشد
سمت : نماینده انجمن در اتحادیه انجمن های آمار